Vés al contingut

Politica de devolució i cancel·lació

1. Objecte:

El present document té per objecte establir les Condicions Generals de Venda i devolucions de la pàgina web de venda online https://casalfamiliar.com i de tots els seus sub-dominis.

2. Identitat de les parts:

Les condicions generals de venda descrites a continuació (en endavant Condicions generals de venda), regeixen exclusivament les relacions contractuals entre tot usuari de la pàgina web https://casalfamiliar.com (denominat d’ara endavant “Usuari” o “Vostè”) i el venedor, que és el propietari, una empresària individual – autònoma, titular de l’empresa que adopta com a nom comercial del PROPIETARI (des d’ara CASAL) amb Domicili social a: CARRER ANTONI SOLER HOSPITAL, 2  08232 – VILADECAVALLS (BARCELONA)


3. Realització de la seva comanda:

És requisit indispensable ser major d’edat per poder realitzar una compra a https://casalfamiliar.com

 • És requisit indispensable que en el teu registre ens faciliti a l’mínim un telèfon de contacte mòbil o fix i una adreça de correu electrònic.
 • Els mitjans de contacte que utilitzarem per enviar-les notificacions sobre la seva comanda seran principalment el correu electrònic però de manera ocasional podem utilitzar el telèfon o l’adreça postal física, que prèviament ens haurà facilitat a l’completar el seu registre a la nostra web per poder comprar.
 • Si acceptem la seva comanda, rebrà en el seu correu electrònic prèviament facilitat en el seu formulari de compra, la nostra acceptació emetent un Confirmació de Comanda. Aquesta Confirmació de Comanda serà efectiva des de la seva tramesa. Si per contra no podem acceptar la seva Comanda, rebrà una notificació de l’rebuig de la seva comanda.

4. Disponibilitat:

Disponibilitat dels productes: el propietari farà tot el possible per complaure a tots els seus clients en la demanda dels productes. Però totes les comandes de productes estan subjectes a la disponibilitat dels mateixos i, en aquest sentit, si es produeixen dificultats quant al seu subministrament, o si no queden articles en estoc, ens reservem el dret de facilitar-li informació sobre productes substitutius de qualitat i valor igual o superior que Vostè podrà encarregar. Si no desitja fer una comanda d’aquests productes substitutius, li reemborsarem qualsevol quantitat que pogués vostè haver abonat.

5. Lliurament:

El usuari podrà en aquesta web contractar serveis oferts pel Casal Familiar de Viladecavalls. El lliurament del justificants/acreditacions per accedir/utilitzar els serveis contractats:

 1. És rebran per email en l’adreça proporcionada per l’usuari en el formulari de compra.
 2. O hauràn de ser recollits a la secretaria del Casal Familiar presentant el document comprobant de la compra rebut en el correu electrònic proporcionat per l’usuari en el formulari de compra.

Als efectes de les presents Condicions, s’entendrà que s’ha produït el “lliurament” o que el/s producte/s han estat “lliurat/s” en el moment de l’enviament del email amb la documentació acreditativa de la realizació de la compra..

Els articles disponibles en https://casalfamiliar.com amb mètodes de lliurament que no es corresponen amb les condicions generals (descrites en aquest document). En aquests articles les condicions específiques s’especificaran correctament en la seva fitxa.

6. Preus:

Els preus a la pàgina web https://casalfamiliar.com inclouen els impostos aplicables el dia de la comanda, però exclouen les despeses d’enviament, que s’afegiran a l’import total degut segons sigui el cas.

El PREU DELS PRODUCTES serà el que figura en el lloc web. El preu està expressat amb els impostos inclosos, tal com aquests impostos són fixats en la data de l’acceptació de l’oferta. El preu ha de ser pagat totalment a l’efectuar la compra.

EL PROPIETARI es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els preus de venda que figuren en https://casalfamiliar.com, però els articles es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor en el moment en què es registri la comanda sota reserva de disponibilitat en aquesta data.

7. Pagament:

El pagament de les comandes es pot efectuar utilitzant els següents modalitats:

 • Pagament amb targeta de crèdit o dèbit. Reservat el dret de NO acceptar certs pagaments amb determinades targetes de crèdit.

EL PROPIETARI es reserva el dret a canviar les modalitats de pagament, podent crear noves o eliminar alguna de les existents, sense que l’usuari/client de “https://casalfamiliar.com” pugui realitzar reclamacions per aquest motiu. No obstant això, si el canvi en la modalitat de pagament afectés una comanda ja realitzada, des de “https://casalfamiliar.com” ens posaríem en contacte amb el client per informar d’aquest canvi, oferint-li la opció de cancel·lar la comanda si ho considerés convenient.

Pagament amb targeta de crèdit / dèbit:

El càrrec es realitza en línia, és a dir, en temps real, a través de la passarel·la de pagament de l’entitat financera corresponent i un cop s’hagi comprovat que les dades comunicades són correctes.

Amb l’objectiu de donar la màxima seguretat a el sistema de pagament “https://casalfamiliar.com” utilitza sistemes de pagament segur d’entitats financeres de primera línia en comerç electrònic.

En aquest sentit, les dades confidencials són transmeses directament i de forma encriptada (SSL) a l’entitat financera corresponent. El sistema d’encriptació SSL que utilitzem confereix total seguretat a la transmissió de dades a través de la xarxa. Les seves dades gaudeixen de total confidencialitat i protecció.

Les dades sobre les targetes de crèdit no queden registrades en cap base de dades nostra. Estan únicament utilitzats en el TPV (Terminal Punt de Venda) virtual de la nostra entitat financera, a través del seu Passarel·la de Pagament Segur.

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora de les mateixes, però si l’entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podrem formalitzar cap Contracte amb Vostè.

EL PROPIETARI es reserva el dret de verificar les dades personals subministrades pel client i adoptar les mesures que consideri oportunes (inclosa la cancel·lació de la comanda) perquè la mercaderia adquirida sigui lliurada de conformitat amb les dades que figuren a la comanda.

8. Política de devolucions:

Devolucions de productes defectuosos

En els casos en què vostè consideri que en el moment del lliurament el producte no s’ajusta al que estipula el contracte, haurà de posar-se en contacte amb nosaltres de forma immediata per qualsevol mitjà dels disponibles a la nostra web “https://tramvene. com“, facilitant les dades del producte explicant amb detall el motiu de la  sol·licitud de devolució.

Un cop rebuda la notificació en el propietari, ens posarem en contacte amb vostè per informar-li sobre com ha de procedir, com a regla general aquests són els passos a seguir:

Haurà enviar-nos al correu electrònic casalfamiliar@casalfamiliar.com els documents acreditatius de la compra rebuts per correu juntament amb les següents dades:

 1. Dades Personals
 2. La seva adreça e-mail
 3. Número de Comanda
 4. Motiu de la devolució
 5. Data de recepció de la comanda
 6. Data de devolució

Un cop rebuda la sol·licitud de devolució procedirem a examinar detingudament la sol·licitud i li comunicarem per e-mail dins d’un termini raonable si és procedent la devolució o substitució (si escau). La devolució o substitució de l’article s’efectuarà el més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 30 dies següents a la data en la qual li enviem un correu electrònic confirmant que és procedent la devolució o substitució de l’article no conforme.

En el cas que no es pugui substituir el o els productes, les quantitats pagades per aquells articles/serveis que siguin retornats, a causa d’alguna tara o defecte, quan realment existeixi, li seran reemborsades íntegrament.

Les devolucions i les anul•lacions parcials donaran lloc a reemborsaments parcials, de la quantitat total abonada per la comanda íntegre.

La devolució s’efectuarà en la mateixa modalitat que es va utilitzar per pagar la compra.

Si vostè té algun dubte, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través qualsevol mitjà dels disponibles a la nostra web https://casalfamiliar.com,

Queden fora de perill els drets reconeguts per la legislació vigent.

9. Responsabilitat i exoneració de responsabilitat:

Les fotografies i els textos reproduïts que presenten els productes oferts tenen caràcter merament informatiu.

La responsabilitat del PROPIETARI en relació amb qualsevol producte adquirit a “https://casalfamiliar.com” estarà limitada estrictament, en qualsevol cas, a el preu de compra d’aquest producte i no es veurà compromesa per simples errors o omissions que hagin pogut tenir lloc, quan s’hagin pres totes les precaucions necessàries en la presentació dels productes.

El propietari no podrà ser considerat responsable dels danys, sigui quina sigui la seva naturalesa, tant materials com no materials o corporals, que poguessin resultar d’un funcionament o un ús inadequat dels articles/serveis comercialitzats. El mateix s’aplica a les possibles modificacions realitzades als articles/serveis pels proveïdors.

El propietari no podrà ser considerat responsable per un client o un tercer de danys indirectes, pèrdues d’explotació o lucre cessant ocorreguts pel mitjà que fos encara que aquest dany, pèrdua o perjudici hagués estat previsible per EL PROPIETARI o si el seu eventualitat hagués estat posada en seu coneixement.

A reserva del que disposen els paràgrafs precedents, la responsabilitat del PROPIETARI en virtut de les presents condicions generals no podrà excedir a un import igual a les sumes pagades després de la transacció que es trobi en l’origen d’aquesta responsabilitat, sigui quina sigui la causa o la forma de l’acció en qüestió.

El propietari no podrà ser considerat responsable de l’incompliment de l’contracte subscrit en cas d’esgotament de les existències o d’indisponibilitat del article/servei, de causa de força major, d’interrupció de l’activitat o vaga total o parcial, inundacions o incendi.

El que disposa la present clàusula no afectarà els seus drets reconeguts per llei en qualitat de consumidor, ni al seu dret de desistir el contracte.

En cas de litigi, el client podrà dirigir-se, en primer lloc, al PROPIETARI per arribar a una resolució amistosa.

Les presents Condicions Generals d’Ús, així com l’ús del Lloc Web, es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia serà resolta davant els tribunals de BARCELONA. En el cas que qualsevol estipulació de les presents condicions generals d’ús resultés inexigible o nul en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que les presents Condicions Generals d’Ús resultin inexigibles o nul·les en el seu conjunt. En aquests casos, el propietari ha de procedir a la modificació o substitució d’aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura del possible, aconsegueixi l’objectiu i pretensió reflectits en la estipulació original.